iPhone 5 không vào được 3G

iPhone 5 không gửi được tin nhắn
iPhone 5 không gửi được tin nhắn